Regulamin kursów rysunku w Domin Lublin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH

prowadzonych przez pracownie rysunku DOMIN LUBLIN SP. Z O.O

z dnia 05.08.2021

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Kursów jest DOMIN LUBLIN SP. Z O.O

2. Kursy odbywają się w Lublinie przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2/6 bądź w innym wskazanym

przez Organizatora miejscu.

3. Regulamin ustala organizację oraz zasady prowadzonych przez Organizatora Kursów oraz Kursów

Dodatkowych i związane z tym uprawnienia oraz obowiązki Uczestników oraz Organizatora.

4. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Kursów i Kursów Dodatkowych.

5. Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej Organizatora

https://domin-lublin.pl/ oraz w formie papierowej znajduje się w siedzibie Pracowni przy ul. Marii

Curie-Skłodowskiej 2/6 .

6. Każdy Uczestnik Kursów/Zajęć Dodatkowych przed ich rozpoczęciem zobowiązany jest do

zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu.

§2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

2. Organizatorze lub Pracowni lub Sprzedającym lub Sprzedawcy – należy przez to rozumieć

Pracownię Rysunku DOMIN LUBLIN SP. Z O.O. z siedzibą w Lublinie przy ul. Marii Curie-

Skłodowskiej 2/6

3. Uczestnikach – należy przez to rozumieć osoby, które zostały zakwalifikowane przez Organizatora

do wzięcia udziału w Kursie lub Zajęciach Dodatkowych.

4. Konsumentach – należy przyjąć, że jest to Uczestnik w formie osoby fizycznej zawierająca ze

Sprzedawcą (organizatorem) umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej

działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Przedsiębiorcy o cechach konsumenta – należy przez to rozumieć osobę mającą wpis do Centralna

Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jednocześnie dokonuje

transakcji firmowej, niezwiązanej z działalnością zawodową zamawiającego

6. Kursie – należy przez to rozumieć podstawowe (rejsowe) zajęcia rysunku i malarstwa prowadzone

przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie.

7. Kursach Dodatkowych lub Zajęciach Dodatkowych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe

zajęcia udostępnione przez Organizatora Uczestnikom lub osobom nie będącym Uczestnikami

prowadzone w różnych formach, w tym w szczególności: warsztaty, zajęcia plenerowe, veteran

room, kursy wakacyjne i feriowe, maratony egzaminacyjne. Zajęcia Dodatkowe mogą mieć

charakter zajęć odpłatnych bądź nieodpłatnych.

8. Strona Internetowa Organizatora – należy przez to rozumieć http://dominlodz.pl/

9. Strona

Facebookowa

Organizatora-

należy

przez

to

rozumieć

https://www.facebook.com/naukarysunkuimalarstwa/

10. Adres e- mail Organizatora dominlublin@gmail.com

§3 Zasady kursów

1. Celem Kursów oraz Kursów Dodatkowych prowadzonych przez Organizatora jest:

a) nauka, pogłębianie wiedzy oraz umiejętności Uczestników w zakresie rysunku i malarstwa

zgodnie z programem oferowanych zajęć;

b) pogłębienie pasji i zainteresowań Uczestników w zakresie rysunku i malarstwa.

c) przedmiotem regulaminu jest realizacja zajęć mająca na celu edukację w zakresie rysunku.

d) przedmiot regulaminu będzie realizowany w dostępny dla placówki sposób zarówno w formie

fizycznej na miejscu za pośrednictwem platformy cyfrowej w formie nauki zdalnej. Formą

domyślną będą zajęcia stacjonarne w placówce w przypadku wystąpienia zapisów z §…. Siła

Wyższa usługi będą świadczone na niezmienionym poziomie merytorycznym, a program

realizowany zgodnie z harmonogramem, zmianie może ulec jedynie forma zajęć.

2. Każdą nieobecność na zajęciach należy odrobić. O odrabianiu prosimy informować telefonicznie

lub mailowo: dominlublin@gmail.com/602609989

3. W wypadku, kiedy Uczestnik nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo odrobić je na

grupie wskazanej przez Organizatora. Zajęcia można odrabiać do końca trymestru po uprzednim

zapisaniu się na nie w sposób wskazany przez organizatora.

4. Organizator zastrzega, iż przedmiotem usługi są rezerwacje terminów na dane zajęcia, polegające

na tym, że uczestnik wykupuje kurs w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie

na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach

na wybrany dzień i godzinę. Są to nietypowe zajęcia i posiadają określoną ciągłość, a co za tym

idzie, Organizator nie ma możliwości dopisania nowych osób do grup, które już wystartowały, tak

więc rezerwacja miejsca jednej osoby nie może być wymieniona na inną osobę, ze względu na

wymaganą ciągłość zajęć. Brak obecności powoduje omijanie kluczowych lekcji, które są

dedykowane pod kolejne spotkania i podzielone tematycznie. Lekcje można nadrobić poprzez

odrabianie zajęć, muszą one jednak zachować swoją ciągłość. W przypadku wykupienia kursu na 4

wejścia, kurs jest traktowany jako osobna rezerwacja na 4 różne terminy (4 różne lekcje). Po

przekroczeniu terminu (daty) kurs i możliwość jego wykorzystania wygasa, a Uczestnik ma prawo

odrobić niewykorzystane zajęcia. Niewykorzystany kurs jest terminowy i nie może przejść na inną

osobę, ani na następny miesiąc.

5. Rezygnację należy przesłać drogą elektroniczną na adres: dominlublin@gmail.com. Okres

wypowiedzenia po rezygnacji wynosi jeden miesiąc.

§ 4 Wizerunek i prawa autorskie

1. Rodzice lub opiekunowie dziecka dobrowolnie wyrażają zgodę na umieszczanie prac dzieci oraz ich

wizerunków na stronie internetowej, Facebooku i Instagramie organizatora zajęć.

2. Uczestnicy Kursów wyrażają dobrowolną zgodę na utrwalanie ich wizerunku podczas zajęć

Pracowni i wykorzystywanie tego wizerunku dla potrzeb marketingowych Organizatora, w tym w

szczególności na publikację zdjęć na Stronie Internetowej Organizatora oraz Stronie Facebookowej

Organizatora. Uczestnik uprawniony jest do sprzeciwu na utrwalenie i wykorzystanie jego

wizerunku. Intencją Organizatora jest ukazanie Uczestników realizujących zadania w ramach

prowadzonych Kursów/Kursów Dodatkowych.

3. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa

Uczestników w zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku

w przypadku utrwalania zajęć podczas zajęć, warsztatów czy eventów, zarówno w postaci foto, jak

i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie

każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na

prośbę uczestnika zajęć każdorazowo klub usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł

niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z

Organizatorem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować

i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały

w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np.

zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są

wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są

przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej

osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie

będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą

wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

4. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki

dźwiękowej z pobytu na terenie Organizatora bez zgody organu odpowiedzialnego za takie

zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Organizatora, zajęć, wizerunku

prowadzącego czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów

odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości

polubownego rozwiązania sprawy.

5. Prace wykonane przez Uczestników podczas zajęć lub przygotowywane w domu i przedstawione

Pracowni do korekty mogą być zachowane w archiwum Pracowni („Utwory”). Pracowni przysługuje

prawo wykorzystania tych prac i ich reprodukcji w materiałach i publikacjach wydawanych przez

Pracownię. Tym samym Uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi licencji do powstałych w

ramach Kursu/Kursu Dodatkowego Utworów. Udzielona licencja dotyczy wszystkich pól

eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych w tym w szczególności: udostępniania, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania

utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo

egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem

oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony

wyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja zostaje udzielona na czas

nieoznaczony. Organizator może upoważnić inne osoby do korzystania z Utworu.

§5 Zapisy na Kursy

1. Zapisu na Kurs dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza

zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie Internetowej Organizatora lub wysłanie zgłoszenia

mailowo bezpośrednio na adres: dominlublin@gmail.com

2. Potwierdzeniem uczestnictwa w Kursie jest przesłanie przez Organizatora e-maila (na adres

wskazany w zgłoszeniu) potwierdzającego zapisanie osoby na dany Kurs.

3. Wysłanie formularza zgłoszeniowego lub zgłoszenia bezpośrednio na adres email jest

równoznaczne z faktem zapoznania się i akceptacji Regulaminu.

4. Zapisy na Kursy trwają przez cały rok szkolny, tj. od września do czerwca włącznie. Terminy Kursów

każdorazowo będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora.

5. Możliwe jest dokonanie zapisu i przystąpienie do zajęć w trakcie trwania poszczególnych Kursów.

W przypadku późniejszego przystąpienia do Kursów opłata nie ulega zmniejszeniu, a Uczestnik

powinien odrobić opuszczone zajęcia.

6. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania Kursu opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają

zwrotowi na zasadach wskazanych w tabeli opłat § 9.

7. Pracownia zastrzega sobie prawo do odwołania Kursów przed ich rozpoczęciem. W takim

przypadku wszelkie opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi w pełnej wysokości.

8. Zapisy na Zajęcia Dodatkowe będą odbywały się na zasadach odrębnych wskazanych każdorazowo

przez Organizatora.

§6 Czas trwania Kursów

1. Długości poszczególnych Kursów oraz Zajęć Dodatkowych będą podawane na Stronie Internetowej

Organizatora i mogą się różnić w zależności od tematyki oraz programu Kursu.

2. Dokładne zasady poszczególnych kursów znajdują się pod tym adresem http:// https://domin-

lublin.pl/kursy/

3. W przypadku, gdy zaplanowane zajęcia nie mogą odbyć się z przyczyn niezależnych od

Organizatora (np. święta państwowe, kościelne, ciężka choroba prowadzącego, odgórne

ograniczenia w prowadzeniu działalności) zajęcia w ramach Kursu zostaną przeniesione na inny

termin. O nowych terminach Organizator poinformuje Uczestników. Wysokość opłat oraz okres

wypowiedzenia w takim wypadku nie ulegają zmianie.

4. W przypadku ograniczeń w prowadzeniu zajęć stacjonarnych, związanych z sytuacją

epidemiologiczną, zajęcia zmieniają formę na zdalną (online), prowadzoną poprzez zamknięte

grupy na wskazanej przez Organizatora platformie. Wysokość opłat oraz okres wypowiedzenia w

takim wypadku nie ulegają zmianie.

§7 Uczestnicy kursów / zajęć

1. Wszyscy Uczestnicy Kurów / Zajęć zobowiązani są do przestrzegania zasad porządkowych Pracowni

określonych niniejszym Regulaminem.

2. Podczas zajęć uczeń przebywa w wyznaczonej sali i zobowiązany jest do przestrzegania zasad

wytyczonych przez Tutora.

3. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości we wszystkich pomieszczeniach, w których

prowadzone są zajęcia. W salach podczas zajęć obowiązuje zakaz spożywania produktów

spożywczych. Produkty spożywcze mogą być spożywane w wyznaczonych miejscach oraz

przechowywane w lodówkach znajdujących w pomieszczeniach kuchennych. Wszelkie rzeczy

pozostawione w pomieszczeniach Pracowni będą wyrzucane w każdy poniedziałek najpóźniej do

godz. 9.00.

4. Zakazuje się używania telefonów komórkowych oraz zakłócania spokoju innym Uczestnikom.

5. Uczestnicy zobowiązani są do niespóźniania się na zajęcia.

6. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia

miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i

zabierać takowe ze sobą do sali, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych

rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy

kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w

momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze

sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Organizatora. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując

oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora rażącego nieprzestrzegania przez Uczestnika zasad

porządkowych Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Uczestnika z Kursu/Kursu

Dodatkowego.

8. Teren Szkoły jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem

ogólnodostępnym. Na terenie Szkoły znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych

godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest

dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie

poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy lektorów lub administracji będzie

skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania.

Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali

godzinowej stawki względem dziennego obrotu Szkoły, jako zadośćuczynienie za zakłócanie

poprawnej pracy placówki i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.

9. Szkoła nie oferuje Uczestnikom zajęć z wykorzystaniem muzyki w trakcie kursów. Obecność muzyki

lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Uczestnik Szkoły deklaruje, że muzyka

lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie kursu, jednocześnie został poinformowany, że część

pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Uczestnik Szkoły taką deklarację

składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

10. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez

pracownika w celu umilenia sobie czasu. Jest również dla wielu pracowników sposobem na stres

występujący podczas prezentacji przed grupą.

§8 Rodzic / Opiekun

1. Rodzic / opiekun ma obowiązek poinformować organizatora zajęć o wszelkich zaburzeniach

rozwoju, chorobach i alergiach występujących u uczestnika zajęć, jeżeli takowe występują.

Zgłaszając podopiecznego na zajęcia rodzic / opiekun oświadcza, że poinformował uczestnika o

wyżej wymienionych.

§9 Opłaty

2. Ceny Kursów każdorazowo podane będą w tabeli opłat zamieszczonej na Stronie Internetowej

Organizatora. Cena wskazana na Stronie Internetowej Organizatora – https://domin-lublin.pl/

uwzględnia ilość zajęć w ramach poszczególnych Kursów.

3. Uczestnik, który otrzyma potwierdzenie zapisania na dany Kurs, o którym mowa w § 5 ust. 2 jest

zobowiązany do dokonania zapłaty ceny w terminie wskazanym w Potwierdzeniu przyjęcia zapisu

jednak nie później niż 14 dni przed pierwszymi zajęciami w ramach Kursu. Wysokość opłaty

uzależniona jest od przyjętego przez Uczestnika sposobu zapłaty („co miesiąc”/”co trymestr”/).

4. Organizator dopuszcza następujące warianty harmonogramu opłat:

a) Płatność trymestralna, w trzech ratach za cały kurs – płatna najpóźniej do 5 dnia miesiąca

rozpoczynającego dany trymestr, ale nie później niż na 14 dni przed pierwszymi zajęciami danego

trymestru („co trymestr”). Terminy rozpoczęcia trymestrów będą podawane na Stronie

Internetowej Organizatora lub wysyłane do uczestników drogą mailową.

b) Płatność miesięczna, płatna w dziewięciu ratach za cały kurs – płatna najpóźniej do każdego 5 dnia

miesiąca, ale nie później niż przed pierwszymi zajęciami danego miesiąca („co miesiąc”). Terminy

wpłat będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora lub wysyłane do uczestników drogą

mailową.

5. Wpłaty należy dokonywać, przelewem na konto Pracowni, podane przez Organizatora w e-mailu,

o którym mowa w § 5 ust. 2 w tytule podając imię i nazwisko oraz nazwę Kursu.

6. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto bankowe Organizatora. Brak

zapłaty w terminie uniemożliwia Uczestnikowi branie udziału w zajęciach.

7. Każdą nieobecność na zajęciach należy odrobić.

§10 Rezygnacja z Kursu

1. Uczestnik może złożyć rezygnację z udziału w Kursie.

2. Rezygnacji należy dokonać za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora najpóźniej na miesiąc

przed rozpoczęciem kolejnego trymestu.

3. Cena przy płatności “co miesiąc” i “co trymestr” odnosi się do pakietu zajęć i jest ceną promocyjną.

W przypadku rezygnacji z zajęć cena promocyjna nie obowiązuje, a koszt wykorzystanych zajęć jest

liczony na podstawie ceny za “pojedyncze zajęcia”

4. Brak wpłaty na tydzień po terminie skutkuje wykreśleniem z zajęć

5. Okres wypowiedzenia po rezygnacji wynosi jeden miesiąc

§11 Organizacja Kursów

1. Organizator podzielił Uczestników na grupy. O przydzieleniu Uczestnika do konkretnej grupy

Organizator poinformuje za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora.

2. Uczestnicy są zobowiązani do uczęszczania na Kursy do przypisanych grup. Uczestnik w przypadku

opuszczenia zajęć na Kursie ma prawo do ich odrobienia na dedykowanych zajęciach, których

termin zostanie podany przed rozpoczęciem Kursu. Odrobienie zajęć możliwe jest wyłącznie, kiedy

Uczestnik ma opłacone zajęcia na Kursie.

3. Uczestnik może zmienić przypisaną grupę, tylko po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z

Organizatorem. O chęci zamiany grupy należy poinformować Organizatora wysyłając wiadomość

na Adres e- mail Organizatora.

4. Uczestnik może uczestniczyć w zajęciach w innych filiach Pracowni pod warunkiem wcześniejszego

zgłoszenia tego faktu drogą e -mail bezpośrednio do wybranej pracowni i otrzymania

potwierdzenia o możliwości uczestnictwa. O fakcie odrobienia zajęć w innej filii Uczestnik

zobowiązany jest poinformować swoją Pracownię.

5. W ramach Kursu:

a) Uczestnik Kursu powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach, a ewentualne nieobecności winny

być zgłoszone i odrobione.

b) Celem prawidłowego przygotowania do egzaminu Uczestnicy Kursów zobowiązani są do

wykonywania zadanych prac domowych oraz do okazania tych prac w terminie wyznaczonym

przez Pracownię. Zaliczenie prac domowych odbywa się poprzez wpis prowadzącego zajęcia w

indeksie.

c) Uczestnik ma obowiązek posiadania materiałów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe zostaną

przekazane Uczestnikom Kursu przez prowadzącego Kurs.

d) Uczestnik jest zobowiązany do dołączenia do grupy oraz Strony Facebookowej Organizatora.

§12 Reżim sanitarny

1. Z zajęć mogą korzystać zdrowe osoby, bez objawów choroby zakaźnej.

2. Jeżeli w domu uczestnika przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, taki uczestnik nie może

brać udziału w zajęciach w pracowni.

3. W przypadku wykrycia objawów choroby zakaźnej u uczestnika, Organizator ma prawo usunąć

taką osobę z zajęć.

4. Wszyscy Uczestnicy Kursów/Zajęć Dodatkowych zobowiązani są do przestrzegania zasad

porządkowych Pracowni określonych niniejszym Regulaminem.

5.

§13 Sprawy Porządkowe

1. W Pracowni obowiązują następujące zasady porządkowe:

a) Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości we wszystkich pomieszczeniach, w których

prowadzone są zajęcia. W salach podczas zajęć obowiązuje zakaz spożywania produktów

spożywczych. Produkty spożywcze mogą być spożywane w wyznaczonych miejscach oraz

przechowywane w lodówkach znajdujących w pomieszczeniach kuchennych. Wszelkie rzeczy

pozostawione w pomieszczeniach Pracowni będą wyrzucane w każdy poniedziałek najpóźniej do

godz. 9.00.

b) zakazuje się używania telefonów komórkowych oraz zakłócania spokoju innym Uczestnikom.

c) zakazuje się palenia papierosów i wyrobów tytoniowych (e-papierosów i innych podobnych) oraz

spożywania alkoholu w obrębie pracowni oraz w całym budynku, jego pobliżu i przed wejściem.

d) Uczestnicy zobowiązani są do niespóźniania się na zajęcia.

e) Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia

miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i

zabierać takowe ze sobą do sali, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych

rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy

kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w

momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze

sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Organizatora. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując

oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

f)

W przypadku stwierdzenia przez Organizatora rażącego nieprzestrzegania przez Uczestnika zasad

porządkowych Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Uczestnika z Kursu/Kursu

Dodatkowego.

§14 Rodzaje Kursów

1. Organizator prowadzi Kursy oraz Kursy Dodatkowe.

2. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez Pracownię Kursów oraz Kursów

Dodatkowych, w tym rodzaju Kursów oraz Kursów Dodatkowych, terminach ich odbywania,

zakresie zajęć, grupach wiekowych, dla których są przeznaczone oraz cenie, każdorazowo będą

zamieszczane na Stronie Internetowej Organizatora.

3. Każdorazowo Uczestnik jest zobligowany do akceptacji regulaminu głównego oraz regulaminu

poszczególnego kursu

§15 Wolna Pracownia

1. Uczestnicy Kursów Architektura, Hobby, Junior i ASP uprawnieni są do nieodpłatnego korzystania

z przygotowanych do zajęć i odpowiednio wyposażonych pomieszczeń Organizatora („Wolna

Pracownia”).

2. Wymiar godzin do wykorzystania, terminarz oraz sposób prowadzenia zajęć w ramach Wolnej

Pracowni stacjonarnie/zdalnie, zostanie przesłany do Uczestnika Kursu na adres mail, wraz z

linkiem do platformy na której będą prowadzone zajęcia w przypadku zajęć zdalnych. Będzie też

przedstawiony na Stronie Internetowej Organizatora.

3. Jednocześnie z Otwartej Pracowni korzystać mogą niezależnie od siebie Uczestnicy różnych

Kursów. Jeżeli w Pracowni odbywają się planowane Kursy/Kursy Dodatkowe ich Uczestnicy mają

pierwszeństwo w korzystaniu z pomieszczeń Organizatora.

§16 Veteran room

1. Dla osób, które dostały się na państwową uczelnie wyższą w Polsce (studia dzienne: na Wydziale

Architektury, Uniwersytet Artystyczny, Akademia Sztuk Pięknych) lub ukończyły 23 lata i były

uczestnikami Kursów przez co najmniej 6 trymestrów Pracownia organizuje darmowe Zajęcia

Dodatkowe („veteran room”). Aby wziąć udział ww zajęciach należy zgłosiśc to Organizatorowi na

adres mail: dominlublin@gmail.com

§17 Kursy wakacyjne i feriowe

1. W trakcie trwania wakacji szkolnych oraz szkolnych ferii zimowych Pracownia organizuje kursy

wakacyjne i feriowe.

2. Kursy wakacyjne i feriowe odbywają się na następujących zasadach:

a) Uczestnicy zapisują się na dowolną ilość tygodni dokonując opłaty za liczbę wybranych przez siebie

tygodni.

b) Opłaty za kolejne tygodnie będą zwracane, jeżeli informacja o rezygnacji została dokonana na

minimum tydzień przed pierwszymi zajęciami.

c) Szczegółowe informacje o zajęciach Organizator zamieści na Stronie Internetowej Organizatora.

§15 Warsztaty jednodniowe

1. Pracownia organizuje również warsztaty jednodniowe w celu poszerzenia horyzontów

Uczestników

2. Uczestnicy zapisują się na wybrany kurs jednodniowy oraz dokonują opłaty za wybrany kurs

3. Szczegółowe informacje na temat warsztatów jednodniowych Organizator zamieści na Stronie

Internetowej Organizatora

§16 Maraton Egzaminacyjny

1. Przed egzaminami wstępnymi na uczelnie wyższe Pracownia organizuje intensywny kurs rysunku

Maraton Egzaminacyjny

2. Uczestnicy kursu DOMIN Architektura i DOMIN ASP DOMIN Junior, zdający w danym roku mają

możliwość uczestnictwa w kursie za darmo.

3. Warunkiem uzyskania zniżki jest: opłacenie w danym roku szkolnym 3 pełnych trymestrów zajęć

(3 raty płatne “co trymestr” lub 9 płatnych “co miesiąc”) oraz zaliczenie wszystkich prac w

Indeksie Kursu lub wykonanie dodatkowych prac rysunkowych zleconych przez Organizatora

przed rozpoczęciem Maratony Egzaminacyjnego.

§17 Ochrona Danych Osobowych

1. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób

są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: https://domin-lublin.pl/polityka-prywatności/

§18 Obostrzenia związane z COVID-19

1. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące

przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi Organizator stosuje się następujące środki

zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:

a) Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas

zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy

informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.

b) Organizator dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie

wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa

publikujemy pod tym linkiem: https://domin-lublin.pl/polityka-bezpieczeństwa-sanitarnego/

Uczestnik akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia,

wspomnianego w pkt a.

c) Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego powyższe

wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci

moc.

d)

§19 Siła Wyższa

1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie

mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.

2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia

prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni,

powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.

3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb

nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania

umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Klientem.

4. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klientowi niezwłocznie

po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z

nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów

komunikacji z Klientem.

5. Zgodnie regulaminem, Klient będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz

kontynuować pobieranie nauki na niezmiennie wysokim poziomie merytoryczny.

6. W przypadku zmiany formy realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego,

obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych

zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji

usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób.

7. Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły

Wyższej akceptując regulamin potwierdza, że nie wnosi do niego uwag.

§20 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez

Klienta Zamówienia (rezerwacji) za pomocą Formularza zamówienia poprzez stronę internetową.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie

przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do

realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail

na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co

najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz

potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej

wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§21 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy

Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży z

Konsumentem jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta.

3. W przypadku Umowy, która opiera się o regularne wpłaty (wpłaty miesięczne, trymestralne)

termin wskazany w ust. 1 biegnie od dokonania pierwszej wpłaty.

4. Konsument jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając

Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od

Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez

przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie

internetowej Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014

roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta jak i Przedsiębiorcę o cechach

konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle w odpowiedzi na podany przez

zgłaszającego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi jak i Przedsiębiorcy o

cechach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, Jeżeli

Konsument jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia

usług przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży, zostanie mu zwrócona opłata

pomniejszona proporcjonalnie o wykorzystaną część usługi.

c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały

użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które

nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w

odniesieniu do Umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji Konsumenta jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb,

b) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta jak

i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem

świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

§22 Reklamacja i gwarancja

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi usługę wolną od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionej u Sprzedawcy usługi Klient ma prawo do reklamacji w

oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie

adresy Sprzedawcy.

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej

wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie

14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą

zawarte przy opisie usługi lub produktu.

§23 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta jak i Przedsiębiorcy

o cechach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach

internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do

których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji

Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji

i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta posiada następujące przykładowe

możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń:

a) Kupujący określony w pkt 2 uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu

konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy

zawartej ze Sprzedawcą.

b) Kupujący określony w pkt 2 uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora

Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w

sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c) Kupujący określony w pkt 2 może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu

między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)

rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona

konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§24 Postanowienia końcowe

1. Osoby prowadzące podobną (konkurencyjną) działalność do działalności prowadzonej przez

Organizatora nie mogą uczestniczyć w Kursach/Kursach Dodatkowych Organizator może takie

osoby takie wykluczyć z Kursów/ Kursów Dodatkowych.

2. Uczestnicy Kursów/Kursów Dodatkowych udzielają Organizatorowi nieodpłatnej i nieorganicznej

czasowo licencji na utwory powstałe w ramach Kursów/ Kursów Dodatkowych. Szczegółowe

informacje o zakresie licencji zostały uregulowane w § 4 Regulaminu.

2. Sprawy związane z ochroną danych osobowych Uczestników zostały uregulowane Polityce

Prywatności dostępnej pod linkiem: https://domin-lublin.pl/polityka-prywatności/

3. Komunikacja między Pracownią, a uczestnikami odbywa się wyłącznie drogą mailową.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie

przepisy kodeksu cywilnego.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

zmiany przepisów prawa czy zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają

na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje

Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i będzie wymagał jego potwierdzenia.

6. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR

dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

……………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko

Adres

Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od

umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej

usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis

(*) Niepotrzebne skreślić 1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru